Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Śląskiej

Umożliwiamy młodym ludziom rozwijanie umiejętności i pasji w zakresie nauk ścisłych, w oparciu o nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną Politechniki Śląskiej

Rekrutacja

Rozwijamy talenty i pasje badawcze

Młodzi ludzie będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich w pracowniach i laboratoriach Politechniki Śląskiej odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Kadra akademicka

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi Politechniki Śląskiej posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Nauka na wysokim poziomie

Celem szkoły jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie.

UWAGA! Pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych!

Od 18 maja do 18 czerwca 2018r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Prosimy o składanie dokumentów pod adresem:
Dział Spraw Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej
ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
w godzinach urzędowania: 8.00 – 15.00.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (wydruk formularza z programu rekrutacji elektronicznej podpisany na wszystkich stronach przez ucznia i rodzica/ opiekuna prawnego).
 • Upoważnienie do złożenia / odbioru dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym (WZÓR 1)
 • Jeśli dotyczy:

 • Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny kandydata w rozumieniu art. 20b pkt 1 Ustawy o systemie oświaty (WZÓR 2)
 • Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie (WZÓR 3)
 • Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata
 • Orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców kandydatów
 • Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
 • Orzeczenie dotyczące objęcia kandydata pieczą zastępczą
JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Politechnika Śląska to uczelnia gdzie innowacyjne działania tworzą postęp i decydują o nowym kształcie przyszłości. Coraz to śmielsze rozwiązania techniczne, nowatorskie koncepcje i technologie są owocem pracy kilku tysięcy pracowników nauki, którzy tworzą naszą społeczność. Mając świadomość potencjału twórczego, który tkwi w naszej uczelni chcemy podzielić się naszym bogactwem z tymi, którzy już w niedalekiej przyszłości będą mogli dołączyć do naszej społeczności akademickiej.

Poprzez utworzenie Akademickich Liceów Ogólnokształcących w Gliwicach i w Rybniku chcemy otworzyć drzwi do świata nauki dla młodzieży licealnej, której pasja poznawcza wykracza poza ramy szkoły średniej. W murach Politechniki chcemy gościć młodych ludzi, którzy już teraz będą mogli pod okiem nauczycieli akademickich, w naszych pracowniach i laboratoriach odkrywać i rozwijać swoje talenty i pasje badawcze.

Naszą intencją jest stworzenie szkół średnich, gdzie innowacyjne myślenie połączy edukację z wiedzą akademicką. Z niecierpliwością zatem czekamy na Was - młodych pasjonatów, aby móc podzielić się naszą wiedzą, umiejętnościami i możliwościami realizacji zainteresowań w prawdziwej przestrzeni świata nauki.

Rektor Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach to szkoła publiczna (niepłatna), nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Organem prowadzącym Liceum jest Politechnika Śląska, czym odróżniamy się od innych szkół publicznych w regionie. Podstawowym dokumentem powołującym liceum jest Uchwała nr IX/89/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej o nazwie: „Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej”.

Zadaniem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających realizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych na dwóch profilach kształcenia: politechnicznym i architektonicznym w oparciu o szeroką infrastrukturę Politechniki Śląskiej.

Kadrę dydaktyczną w przeważającym stopniu tworzą pracownicy dydaktyczno-naukowi naszej uczelni, którzy również posiadają doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Nauka w liceach akademickich oparta będzie na programach autorskich, poszerzających podstawy programowe z przedmiotów ścisłych, kładąc jednocześnie nacisk na naukę języków obcych.

Uzupełnieniem kształcenia podstawowego będzie oferta zajęć pozalekcyjnych, opartych na współdziałaniu z kołami naukowymi Politechniki Śląskiej oraz instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego z rejonu Śląska.

Naszym celem jest umożliwienie naszym uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez zapewnienie nauki na akademickim poziomie. Dzięki temu będziemy mogli przygotować naszych uczniów do kontynuacji kształcenia na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach ścisłych i technicznych.

Bliska współpraca z Politechniką Śląską umożliwi najlepszym uczniom fakultatywny udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach politechnicznych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki na uczelni.

Do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 pozostało:

 • 00

  Dni

 • 00

  Godzin

 • 00

  Minut

 • 00

  Sekund

Kontakt

Tel: +48 888 406 435

Adres

Akademickie Liceum Ogólnokształcące
Politechniki Śląskiej
ul. Ks. Marcina Strzody 10
44-100 Gliwice